E-poradnik

Jesteś żołnierzem zawodowym.
Sprawdź, jakie przysługują Ci uprawnienia mieszkaniowe.

Skorzystaj z E-poradnika

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez MON, która swoją działalnością wspiera Siły Zbrojne RP, dba o zakwaterowanie żołnierzy oraz sprzedaje nieruchomości, uzbrojenie i sprzęt.

AMW w liczbach...
Ponad 0 wybudowanych mieszkań
Ponad 0 lat w służbie polskich sił zbrojnych
Ponad 0 nowych mieszkań średnio w roku
Na terenie całej Polski
Polska

Na terenie całej Polski

E-poradnik umożliwia żołnierzom zawodowym szybkie ustalenie przysługujących uprawnień mieszkaniowych. Mam nadzieję, że stanie się on w tym zakresie dobrym przewodnikiem.

p.o. Prezes Agencji Mienia Wojskowego
Mateusz MROZ
Katalog do pobrania

Nieruchomości 2014

Pobierz katalog nieruchomości AMW.
Czas pobierania uzależniony jest od prędkości łącza.

Pobierz katalog
Katalog Nieruchomości AMW

E-poradnik

Jesteś żołnierzem zawodowym. Sprawdź, jakie przysługują Ci uprawnienia mieszkaniowe

Jestem żołnierzem zawodowym
pełniącym służbę stałą

Jestem żołnierzem zawodowym
pełniącym służbę kontraktową

Przysługuje Ci
następująca
forma
zakwaterowania
Zaznacz formę zakwaterowania i przejdź do następnego punktu

 • Żołnierzowi służby kontraktowej w pierwszej kolejności przysługuje przydział lokalu mieszkalnego.
  Wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego lub zakwaterowanie internatowe żołnierz służby kontraktowej może złożyć dopiero po otrzymaniu od dyrektora oddziału regionalnego informacji o braku możliwości przydziału lokalu mieszkalnego.
Zaznacz formę zakwaterowania i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu

 • Sposób i termin realizacji wniosku zależny jest od możliwości OReg.
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu

Wybierz inną formę zakwaterowania, którą jesteś zainteresowany(a) do czasu zaistnienia możliwości przydziału lokalu mieszkalnego:

Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu

 • Sposób i termin realizacji wniosku zależny jest od możliwości OReg.
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu
Wybierz zagadnienie i przejdź do następnego punktu

Wybierz, którą inną formą zakwaterowania jesteś zainteresowany(a):

Druk wniosku

Wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego możesz złożyć w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.

Warunek złożenia wniosku w wersji elektronicznej - posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe osób zajmujących się wypłatą świadczenia mieszkaniowego znajdują się w zakładce KONTAKT. Wybierz właściwy oddział regionalny - dział mieszkaniowy - świadczenie mieszkaniowe - numer telefonu.

Wyjaśnienie

Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego, jeżeli on lub jego małżonek:

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36);
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji. (patrz: art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP)

Świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje także żołnierzowi:

 1. przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych
 2. przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 3. pobierającemu dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów (...), zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem,
 4. wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

(patrz: art. 48d ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu SZRP)

Ponadto prawo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego nie przysługuje żołnierzowi służby kontraktowej w przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Z dniem złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierz traci to prawo przez okres zajmowanego stanowiska służbowego chyba, że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania (patrz: art. 21 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu SZRP).

Wskazać należy, że żołnierz zawodowy nie może korzystać jednocześnie z wypłaty świadczenia mieszkaniowego, dodatku za rozłąkę i zwrotu kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem (patrz przepis art. 68 ust. 5 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593 ze zm.).

Wyjaśnienie

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego do właściwego dyrektora oddziału regionalnego, do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu, albo w przypadku żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji - do dnia zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie określonym w rozkazie personalnym.

Żołnierzowi służby kontraktowej, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu, świadczenie mieszkaniowe przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia pełnienia służby w danym garnizonie (Patrz: art. 48d ust. 7 i ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu (...).

Nie będzie wypłaty świadczenia mieszkaniowego za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dlatego żołnierz powinien jak najszybciej taki wniosek złożyć (każdorazowo po zmianie kontraktu lub kadencji).

Upływ kadencji lub kontraktu z dotychczasowego wniosku wymaga złożenia nowego wniosku.

W przypadku zmiany formy zakwaterowania świadczenie mieszkaniowe przysługuje do dnia:

 1. protokolarnego przyjęcia kwatery (lokalu), nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale stała się ostateczna;
 2. protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 3. pobierania uposażenia w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

W przypadku:

 • zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej, świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie,
 • oddelegowania żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby, świadczenie mieszkaniowe przysługuje mu w wysokości określonej dla garnizonu, w którym pełni służbę wojskową.

(Patrz: art. 48d ustawy o zakwaterowaniu (...)

W przypadku zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie żołnierz traci uprawnienia do otrzymywania świadczenia mieszkaniowego w tym garnizonie. O fakcie tym żołnierz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić oddział regionalny Agencji, który wypłaca świadczenie mieszkaniowe. (Patrz: art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu (...)

Wyjaśnienie

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu w wysokości iloczynu stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 300 zł) i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę (wykonuje obowiązki, zadania służbowe), określonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 255).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczenie mieszkaniowe dla poszczególnych garnizonów wynosi odpowiednio:

Lp. Garnizon Współczynnik świadczenia mieszkaniowego określony w rozporządzeniu MON Wysokość świadczenia (300 zł x współczynnik (...)
1 BARTOSZYCE 1,4 420
2 BIAŁYSTOK 2,2 660
3 BIELSKO-BIAŁA 2,1 630
4 BOLESŁAWIEC 1,9 570
5 BRANIEWO 1,5 450
6 BRODNICA 1,5 450
7 BRZEG 1,9 570
8 BYDGOSZCZ 3 900
9 BYTOM 2,2 660
10 CHEŁM 1,3 390
11 CHEŁMNO 1,2 360
12 CHOJNICE 1,5 450
13 CHOSZCZNO 1,2 360
14 CZARNE 1 300
15 DARŁOWO 1,5 450
16 DĘBLIN 1,2 360
17 DRAWSKO POMORSKIE 1 300
18 DZIWNÓW 1,3 390
19 ELBLĄG 1,6 480
20 GDAŃSK 3 900
21 GDYNIA 3 900
22 GIŻYCKO 1,7 510
23 GLIWICE 2,5 750
24 GŁOGÓW 1 300
25 GOŁDAP 1,1 330
26 GRÓJEC 2,3 690
27 GRUDZIĄDZ 1,4 420
28 HRUBIESZÓW 1,3 390
29 INOWROCŁAW 1,4 420
30 JAROCIN 1,2 360
31 JAROSŁAW 1,1 330
32 KAZUŃ 2,2 660
33 KIELCE 1,9 570
34 KŁODZKO 1,8 540
35 KOŁOBRZEG 2 600
36 KOSZALIN 2,6 780
37 KRAKÓW 3 900
38 KRAKÓW-BALICE 3 900
39 KROSNO ODRZAŃSKIE 1,1 330
40 KUTNO 1,9 570
41 LESZNO 1,3 390
42 LĘBORK 1,4 420
43 LIDZBARK WARMIŃSKI 1,5 450
44 LIPOWIEC 1,4 420
45 LUBLIN 2,4 720
46 LUBLINIEC 2,1 630
47 ŁASK 2,5 750
48 ŁĘCZYCA 1,1 330
49 ŁÓDŹ 2,5 750
50 MALBORK 1,5 450
51 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3 900
52 MIĘDZYRZECZ 1,7 510
53 MIŃSK MAZOWIECKI 2,5 750
54 MIROSŁAWIEC 1,2 360
55 MORĄG 1,2 360
56 MOSTY 2,2 660
57 MRZEŻYNO 1,5 450
58 NISKO 1 300
59 NOWA DĘBA 1,4 420
60 OLEŚNICA 2,3 690
61 OLSZTYN 2 600
62 OPOLE 3 900
63 ORZYSZ 1,5 450
64 OSOWIEC 1,1 330
65 OSTRÓW MAZOWIECKA 1,8 540
66 PIŁA 1,9 570
67 POWIDZ 1,6 480
68 POZNAŃ 2,9 870
69 PRUSZCZ GDAŃSKI 1,5 450
70 PRZASNYSZ 1,5 450
71 PRZEMYŚL 2 600
72 RADOM 1,7 510
73 RZESZÓW 2 600
74 SANDOMIERZ 1,4 420
75 SIEDLCE 2,5 750
76 SIEMIROWICE 1,1 330
77 SIERADZ 1,2 360
78 SKWIERZYNA 2 600
79 SŁUPSK 2,5 750
80 SOCHACZEW 2,1 630
81 STARGARD SZCZECIŃSKI 2 600
82 SULECHÓW 1,4 420
83 SUWAŁKI 1,6 480
84 SZCZECIN 3 900
85 ŚREM 1,4 420
86 ŚWIDWIN 1,2 360
87 ŚWINOUJŚCIE 2,4 720
88 TARNOWSKIE GÓRY 1,5 450
89 TOMASZÓW MAZOWIECKI 2,1 630
90 TORUŃ 2,5 750
91 TRZEBIATÓW 1 300
92 USTKA 1,9 570
93 WAŁCZ 1,2 360
94 WEJHEROWO 1,8 540
95 WESOŁA 2,8 840
96 WĘDRZYN 1 300
97 WĘGORZEWO 1,7 510
98 WŁADYSŁAWOWO 1,7 510
99 WROCŁAW 3 900
100 ZAMOŚĆ 1,6 480
101 ZEGRZE 2,1 630
102 ZIELONA GÓRA 1,8 540
103 ZŁOCIENIEC 1,9 570
104 ŻAGAŃ 1,6 480

W przypadku zakwaterowania żołnierza zawodowego we wspólnych kwaterach stałych na zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu (...) wysokość świadczenia mieszkaniowego ulega zmniejszeniu o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania tj. o 84,70 zł za miesiąc.

Wyjaśnienie

Złożony przez żołnierza wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego jest weryfikowany przez pracownika oddziału regionalnego Agencji i bez zbędnej zwłoki żołnierz jest zawiadamiany o możliwości lub braku możliwości jego realizacji. Termin realizacji wniosku uzależniony jest m.in. od daty jego wpływu do organu Agencji jak również liczby żołnierzy, którzy w danym miesiącu występują o wypłatę tego świadczenia (obecnie średnio miesięcznie do oddziałów regionalnych wpływa ok. 600 nowych wniosków, zaś każdego miesiąca oddziały regionalne wypłacają ok. 51 tys. świadczeń). Obsługa tych wniosków wymaga czasu niezbędnego na ustalenie istnienia podstaw do wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Wyjaśnienie

Dyrektor oddziału regionalnego odmówi wypłaty świadczenia mieszkaniowego, jeżeli żołnierz zawodowy lub jego małżonek:

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36);
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji. (patrz: art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP)

Świadczenie mieszkaniowe także nie przysługuje żołnierzowi:

 1. przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych
 2. przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 3. pobierającemu dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów (...), zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem,
 4. wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

(patrz: art. 48d ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu SZRP)

Ponadto prawo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego nie przysługuje żołnierzowi służby kontraktowej w przypadku odmowy przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Z dniem złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierz traci to prawo przez okres zajmowanego stanowiska służbowego chyba, że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania (patrz: art. 21 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu SZRP).

Wyjaśnienie

Termin wypłaty świadczenia mieszkaniowego uzależniony jest od daty złożenia wniosku. Świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia pełnienia służby w danym garnizonie. Żołnierzowi służby kontraktowej, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu, świadczenie mieszkaniowe przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia pełnienia służby w danym garnizonie. (Patrz: art. 48d ust. 7 i ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu (...).

Wyjaśnienie

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc.

Wyjaśnienie

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu w wysokości iloczynu stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 300 zł) i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę (wykonuje obowiązki, zadania służbowe), określonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 255).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczenie mieszkaniowe dla poszczególnych garnizonów wynosi odpowiednio:

Lp. Garnizon Współczynnik świadczenia mieszkaniowego określony w rozporządzeniu MON Wysokość świadczenia (300 zł x współczynnik (...)
1 BARTOSZYCE 1,4 420
2 BIAŁYSTOK 2,2 660
3 BIELSKO-BIAŁA 2,1 630
4 BOLESŁAWIEC 1,9 570
5 BRANIEWO 1,5 450
6 BRODNICA 1,5 450
7 BRZEG 1,9 570
8 BYDGOSZCZ 3 900
9 BYTOM 2,2 660
10 CHEŁM 1,3 390
11 CHEŁMNO 1,2 360
12 CHOJNICE 1,5 450
13 CHOSZCZNO 1,2 360
14 CZARNE 1 300
15 DARŁOWO 1,5 450
16 DĘBLIN 1,2 360
17 DRAWSKO POMORSKIE 1 300
18 DZIWNÓW 1,3 390
19 ELBLĄG 1,6 480
20 GDAŃSK 3 900
21 GDYNIA 3 900
22 GIŻYCKO 1,7 510
23 GLIWICE 2,5 750
24 GŁOGÓW 1 300
25 GOŁDAP 1,1 330
26 GRÓJEC 2,3 690
27 GRUDZIĄDZ 1,4 420
28 HRUBIESZÓW 1,3 390
29 INOWROCŁAW 1,4 420
30 JAROCIN 1,2 360
31 JAROSŁAW 1,1 330
32 KAZUŃ 2,2 660
33 KIELCE 1,9 570
34 KŁODZKO 1,8 540
35 KOŁOBRZEG 2 600
36 KOSZALIN 2,6 780
37 KRAKÓW 3 900
38 KRAKÓW-BALICE 3 900
39 KROSNO ODRZAŃSKIE 1,1 330
40 KUTNO 1,9 570
41 LESZNO 1,3 390
42 LĘBORK 1,4 420
43 LIDZBARK WARMIŃSKI 1,5 450
44 LIPOWIEC 1,4 420
45 LUBLIN 2,4 720
46 LUBLINIEC 2,1 630
47 ŁASK 2,5 750
48 ŁĘCZYCA 1,1 330
49 ŁÓDŹ 2,5 750
50 MALBORK 1,5 450
51 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3 900
52 MIĘDZYRZECZ 1,7 510
53 MIŃSK MAZOWIECKI 2,5 750
54 MIROSŁAWIEC 1,2 360
55 MORĄG 1,2 360
56 MOSTY 2,2 660
57 MRZEŻYNO 1,5 450
58 NISKO 1 300
59 NOWA DĘBA 1,4 420
60 OLEŚNICA 2,3 690
61 OLSZTYN 2 600
62 OPOLE 3 900
63 ORZYSZ 1,5 450
64 OSOWIEC 1,1 330
65 OSTRÓW MAZOWIECKA 1,8 540
66 PIŁA 1,9 570
67 POWIDZ 1,6 480
68 POZNAŃ 2,9 870
69 PRUSZCZ GDAŃSKI 1,5 450
70 PRZASNYSZ 1,5 450
71 PRZEMYŚL 2 600
72 RADOM 1,7 510
73 RZESZÓW 2 600
74 SANDOMIERZ 1,4 420
75 SIEDLCE 2,5 750
76 SIEMIROWICE 1,1 330
77 SIERADZ 1,2 360
78 SKWIERZYNA 2 600
79 SŁUPSK 2,5 750
80 SOCHACZEW 2,1 630
81 STARGARD SZCZECIŃSKI 2 600
82 SULECHÓW 1,4 420
83 SUWAŁKI 1,6 480
84 SZCZECIN 3 900
85 ŚREM 1,4 420
86 ŚWIDWIN 1,2 360
87 ŚWINOUJŚCIE 2,4 720
88 TARNOWSKIE GÓRY 1,5 450
89 TOMASZÓW MAZOWIECKI 2,1 630
90 TORUŃ 2,5 750
91 TRZEBIATÓW 1 300
92 USTKA 1,9 570
93 WAŁCZ 1,2 360
94 WEJHEROWO 1,8 540
95 WESOŁA 2,8 840
96 WĘDRZYN 1 300
97 WĘGORZEWO 1,7 510
98 WŁADYSŁAWOWO 1,7 510
99 WROCŁAW 3 900
100 ZAMOŚĆ 1,6 480
101 ZEGRZE 2,1 630
102 ZIELONA GÓRA 1,8 540
103 ZŁOCIENIEC 1,9 570
104 ŻAGAŃ 1,6 480

W przypadku zakwaterowania żołnierza zawodowego we wspólnych kwaterach stałych na zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu (...) wysokość świadczenia mieszkaniowego ulega zmniejszeniu o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania tj. o 84,70 zł za miesiąc.

Wyjaśnienie

Świadczenie mieszkaniowe wypłacane jest do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu, albo w przypadku żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji - do dnia zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie określonym w rozkazie personalnym. Chyba że wcześniej nastąpiła zmiana jego uprawnień, lub żołnierz zawodowy skorzystał z możliwości zmiany formy zakwaterowania (patrz: art. 48d ustawy o zakwaterowaniu (...).

Żołnierzowi służby kontraktowej, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu, świadczenie mieszkaniowe przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego do właściwego oddziału regionalnego Agencji, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia pełnienia służby w danym garnizonie. (Patrz: art. 48d ust. 7 i ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu (...).

Upływ kadencji lub kontraktu z dotychczasowego wniosku wymaga złożenia nowego wniosku.

Ponieważ nie będzie wypłaty świadczenia mieszkaniowego za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, żołnierz powinien jak najszybciej taki wniosek złożyć.

W przypadku zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie żołnierz traci uprawnienia do otrzymywania świadczenia mieszkaniowego w tym garnizonie. O fakcie tym żołnierz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić oddział regionalny Agencji, który wypłaca świadczenie mieszkaniowe. (Patrz: art. 24 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu (...)

Druk wniosku

Uwaga: wniosek o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego musi być poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której aktualnie służy żołnierz.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe osób zajmujących się przydziałem lokali mieszkalnych znajdują się w zakładce KONTAKT. Wybierz właściwy oddział regionalny - dział mieszkaniowy - przydział lokali mieszkalnych - numer telefonu.

Wyjaśnienie

Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania, w tym do przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, jeżeli on lub jego małżonek (art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP):

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.;
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.;
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia;
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36);
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji.

Wyjaśnienie

Dyrektor oddziału regionalnego przydziela lokal mieszkalny w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Powierzchnia i struktura lokalu mieszkalnego uzależniona jest ilości posiadanych norm wynikających ze stanu rodziny oraz stanowiska służbowego.

Z tytułu stanu rodziny - żołnierzowi uwzględnia się normy wynikające z posiadanych członków rodziny, którymi są:

 • małżonek;
 • wspólnie zamieszkałe dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, zwane dalej "dziećmi", do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, chyba, że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego.

Z tytułu stanowiska służbowego żołnierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe o stopniu etatowym:

 • od majora (komandora podporucznika) do pułkownika (komandora) – przysługuje dodatkowa norma;
 • od generała brygady (kontradmirała) do generała (admirała) – przysługują dodatkowo dwie normy.

Norma z jednego tytułu wynosi 8-12 m2. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2. W sytuacji, gdy żołnierz zawodowy i małżonek nie posiadają dzieci przysługuje mu dodatkowa norma.

Tak, więc przykładowo żołnierzowi zawodowemu przysługuje lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej podstawowej (powierzchnia pokoi) w przedziale:

 • nie mniej niż 16m2 – (1 norma) - samotnemu;
 • od 24 m2 do 36 m2 – (2 normy) - posiadającemu żonę i ewentualnie 1 dziecko;
 • od 32 m2 do 48 m2 – (3 normy) - posiadającemu żonę i 2 dzieci lub żonę, 1 dziecko i zajmowane stanowisko służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora porucznika) do pułkownika (komandora);
 • od 40 m2 do 60 m2 – (4 normy) - posiadającemu żonę i 3 dzieci lub żonę, 2 dzieci i zajmowane stanowisko służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora porucznika) do pułkownika (komandora);

Ponadto przy przydziale lokalu mieszkalnego w zależności od liczby członków rodziny zalecana jest struktura:

 • dla żołnierza samotnego - 1 pokój + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 2 osobowej - 2 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 3 osobowej - 3 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny,
 • dla rodziny 4 osobowej lub większej - 3 lub 4 pokoje + kuchnia lub aneks kuchenny.

Wyjaśnienie

Dyrektor oddziału regionalnego przydziela lokal mieszkalny na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości jej pełnienia. W przypadku zmiany miejsca pełnienia służby, żołnierz występuje z nowym wnioskiem o przydział lokalu mieszkalnego.

W sytuacji przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub wyznaczania na stanowisko służbowe w innej miejscowości, żołnierz ma prawo nadal zajmować dotychczasowy lokal mieszkalny do czasu:

 • przydziału innego lokalu mieszkalnego;
 • zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
 • zmiany formy prawa do zakwaterowania (tj. wypłaty świadczenia mieszkaniowego lub skorzystania z zakwaterowania internatowego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej);
 • otrzymania przez żołnierza lub małżonka odprawy mieszkaniowej;
 • nabycia przez żołnierza lub małżonka lokalu mieszkalnego od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub pomniejszeniem w cenie nabycia;

W przypadku zajmowania przez żołnierza i małżonka dwóch odrębnych lokali - zobowiązani są oni zwolnić jeden z nich.

Wyjaśnienie

Dyrektor OReg. wyda decyzję o przydziale kwatery lub innego lokalu mieszkalnego.

Druk wniosku

Druk wniosku o przydział miejsca w internacie lub kwaterze internatowej.

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe osób zajmujących się zakwaterowaniem internatowym znajdują się w zakładce KONTAKT. Należy wybrać właściwy oddział regionalny następnie w Dziale Mieszkaniowym przy zakwaterowaniu w internatach lub kwaterze internatowej odpowiedni numer telefonu.

Wyjaśnienie

Prawo do zakwaterowania realizowane w formie przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli żołnierz lub jego małżonek w miejscowości, w której pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej skorzystał z nw. uprawnień:

 • otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.,
 • otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.,
 • nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia,
 • otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36),
 • nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji, albo on lub jego małżonek posiada w tej miejscowości lokal mieszkalny wybudowany lub nabyty z wykorzystaniem wskazanych wyżej uprawnień.

Ponadto w myśl art. 51 ust. 4 ustawy (...) miejsce w internacie lub kwaterze internatowej nie przysługuje, jeżeli żołnierz zawodowy lub jego małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, albo w miejscowości pobliskiej, albo żołnierz zawodowy zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości, korzystając z uprawnień, o których mowa wyżej.

Wyjaśnienie

Do zakwaterowania żołnierzy stosuje się następujące zasady:

- żołnierzowi, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego, przysługuje norma powierzchni użytkowej podstawowej:

 • od 7 do 10 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) włącznie,
 • od 8 do 12 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
 • od 10 do 15 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
 • od 12 do 18 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
 • od 15 do 20 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
 • od 20 do 25 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie;

Wyjaśnienie

Miejsce w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje na czas pełnienia czynnej służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, nie dłużej jednak niż trzydzieści dni od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego albo w przypadku żołnierza:

 • zajmującego stanowisko służbowe - zwolnienia ze stanowiska służbowego w tej miejscowości;
 • pozostającego w rezerwie kadrowej - wyznaczenia na stanowisko służbowe lub skierowania do wykonywania zadań służbowych w innej miejscowości albo zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • pozostającego w dyspozycji - zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Wyjaśnienie

Dyrektor OReg. przydziela miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.

Wyjaśnienie

W świetle § 4 pkt. 2 ppkt 2 Zarządzenia Nr43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi (Dz.Urz.MON.2011.17.237) w przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem służby lub pracy albo zamieszkania w miejscowości niebędącej miejscowością pobliską, w tym stawienia się w nowym miejscu pełnienia służby, żołnierz zawodowy do czasu ustalenia żołnierzowi prawa do zakwaterowania - do trzydziestu dni kalendarzowych może korzystać z służbowych pokoi noclegowych zapewnianych przez jednostkę wojskową.

Wyjaśnienie

 • Zaspokojone potrzeby żołnierzy
 • Zgoda dyrektora oddziału regionalnego Agencji
 • Pobyt nie może przekroczyć łącznie 7 dni w miesiącu (dla wszystkich członków rodziny)

Wyjaśnienie

 • Pełna odpłatność
 • Połowa kosztów

Druk wniosku

Druk wniosku o wyrażenie zgody na pobyt czasowy odwiedzających żołnierza członków rodziny.

Wyjaśnienie

 • Jeśli żołnierz wychowuje samotnie małoletnie dziecko lub dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji i brak jest możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego
 • Za miejsce zajmowane przez dziecko naliczana jest pełna odpłatność

Druk wniosku

 1. Druk wniosku o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej (dla żołnierza)


 1. Druk wniosku o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej dziecku żołnierza
Nie znalazłeś/-łaś odpowiedzi, której szukasz?
Napisz do nas!
* - pola wymagane